Veľký Krtíš » Objekty Veľký Krtíš » Iný objekt »

Areál a pozemky vo Veľkom Krtíši

Areál a pozemky vo Veľkom Krtíši


310 500,00 EUR
310 500,00 EUR/m2

Kategória: Iný objekt - Dražba

Lokalita: Veľký Krtíš - Veľký Krtíš
(Iný objekt - Veľký Krtíš)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 19.7.2017

Identifikačné číslo: 345

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

súbor nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva č. 616 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre okres: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš ako: • stavby - súpisné číslo 1047 (budova) na KN parcele číslo 3402/8 - súpisné číslo 1048 (budova) na KN parcele číslo 3402/6 - súpisné číslo 1049 (budova) na KN parcele číslo 3402/9 - súpisné číslo 1124 (budova) na KN parcele číslo 3402/7 - súpisné číslo 1124 (budova ako nadstavba) na KN parcele číslo 3403/2 právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1124 je evidovaný na LV č. 2950; - súpisné číslo 1125 (budova) na KN parcele číslo 3402/3 právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1125 nie je evidovaný na LV; - súpisné číslo 1125 (budova) na KN parcele číslo 3402/4 • pozemky - C KN parcela č. 3398/2, záhrady o výmere 449 m2 - C KN parcela č. 3399/2, vinice o výmere 180 m2 - C KN parcela č. 3400, trvalé trávne porasty o výmere 509 m2 - C KN parcela č. 3402/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 - C KN parcela č. 3402/5, orná pôda o výmere 202 m2 - C KN parcela č. 3402/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1023 m2 - C KN parcela č. 3402/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2 - C KN parcela č. 3402/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 625 m2 - C KN parcela č. 3402/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2043 m2 - C KN parcela č. 3402/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17761 m2 - C KN parcela č. 3402/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2 - C KN parcela č. 3402/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7312 m2 - C KN parcela č. 3403/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2 - C KN parcela č. 3403/7, trvalé trávne porasty o výmere 553 m2 - C KN parcela č. 3403/8, trvalé trávne porasty o výmere 98 m2 - C KN parcela č. 3403/9, trvalé trávne porasty o výmere 23 m2 - C KN parcela č. 3403/10, trvalé trávne porasty o výmere 196 m2 - C KN parcela č. 3403/11, trvalé trávne porasty o výmere 419 m2 - C KN parcela č. 3403/12, ostatné plochy o výmere 26 m2 - C KN parcela č. 3502/2, orná pôda o výmere 1099 m2 (ďalej len „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú na východnom okraji okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v areály Agrochemického podniku. Jedná sa o samostatne stojace ale aj navzájom k sebe pristavané objekty. Lokalita sa zaraďuje medzi okrajové časti mesta Veľký Krtíš. Areál je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie. Opis stavu predmetu dražby: Budova súp. č. 1047 na parc. č. 3402/8 Predmetom hodnotenia je prízemný objekt zapísaný na Liste vlastníctva Budova súpisné číslo 1047 postavený na parcele číslo 3402/8. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o halový objekt, postavený ako železobetónový montovaný skelet. V HIM je vedený ako Hala posmenovej údržby inv.č.1005, postavená na pozemku par. č. 3402/8 v k.ú. Veľký Krtíš. Hala sa nachádza na južnej strane areálu Agrochemického podniku s.r.o. Veľký Krtíš. Stavba je prístupná z asfaltových spevnených plôch cez parcely číslo 3402/20, 3402/21 a 2433/2 a je napojená prípojkou elektrickej energie na elektrickú rozvodnú sieť. Hala bola v čase obhliadky v jej časti užívaná na opravu motorových vozidiel. Z dispozičného hľadiska hala pozostáva z veľkého priestoru na realizáciu opráv a údržby vozidiel, z priestoru pre prijímacieho technika a zo skladov. Hala má vyhotovené základy kombináciou betónových základových pásov so železobetónovými základovými pätkami. Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónový montovaný skelet a obvodový plášť haly je vyhotovený z pórobetónového muriva. Strešná konštrukcia je vyhotovená z prefabrikovaných železobetónových strešných panelov tvaru U, strešná krytina je vyhotovená z asfaltových natavovaných pásov. Objekt má vyhotovené klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné úpravy povrchov sú vyhotovené vápennými dvojvrstvovými omietkami, vonkajšie úpravy povrchov sú vyhotovené vápenocementovými omietkami a v časti zatepľovacím systémom. Dvere sú drevené hladké, vstupné vráta sú rolovacie s elektrickým otváraním, okná sú prevažne oceľové s dvojitým zasklením. Podlahy majú povrch vyhotovený z cementového poteru. V časti objektu je vyhotovený rozvod ústredného kúrenia ale vykurovacie telesá boli zdemontované. V časti objektu je funkčný rozvod svetelnej aj motorickej elektrickej energie ako aj bleskozvod. Hala má vymenené pôvodné vráta za nové segmentové, čiastočne okná na juhovýchodnom priečelí a dodatočne vyhotovené má aj zateplenie juhovýchodného priečelia, nové sú klampiarske konštrukcie a oprava strechy. Budova súp. č. 1048 na parc. č. 3402/6 Predmetom hodnotenia je jednopodlažný objekt ktorý má charakter haly. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železobetónový montovaný skeletový objekt ktorý je na Liste vlastníctva vedený ako Budova súpisné číslo 1048 postavená na parcele číslo 3402/6 v k.ú. Veľký Krtíš. Objekt je lokalizovaný na južnom okraji areálu Agrochemického podniku s.r.o. v dotyku s objektom bývalej plynovej kotolne. Hala je prístupná zo spevnených plôch areálu na parcelách číslo 3402/20, 3402/21 a 2433/2. Objekt je pripojený prípojkou elektrickej energie na elektrickú rozvodnú sieť ale je pripojený aj na verejný vodovod. Stavba bola v čase obhliadky čiastočne užívaná. Z dispozičného hľadiska sa jedná o halu určenú na opravu vozidiel s podvesnou dopravou a z prístavby dielní, skladov a šatne. Hala má základy vyhotovené kombináciou základových pásov so železobetónovými základovými pätkami. Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené zo železobetónových montovaných stĺpov, obvodový plášť je vyhotovený z muriva z porobetónových tvárnic. Strop má vyhotovený kazetový stropný podhľad. Strešná konštrukcia je vyhotovená z prefabrikovaných strešných betónových väzníkov a strešná krytina je vyhotovená z asfaltových natavovaných pásov, je poškodená vzhľadom na skutočnosť, že do objektu na viacerých miestach zateká. Hala má vyhotovené klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu pričom ale časť zvodov bola zdemontovaná. Vnútorné úpravy povrchov sú vyhotovené ako vápenné dvojvrstvové omietky, vonkajšie úpravy povrchov sú vyhotovené ako vápennocementové omietky s nástrekom na báze umelých látok. Tieto sú však zatečené a v časti opadané. Dvere sú oceľové, vráta sú taktiež oceľové otváravé. Okná na hale sú oceľové dvojité. Podlahy sú vyhotovené z cementového poteru. Rozvod elektrickej energie je vyhotovený svetelnej aj motorickej avšak v prevažnej časti objektu je zničený. V šatni však počas obhliadky hralo rádio. Hala má vyhotovený bleskozvod. V objekte je vyhotovený rozvod studenej vody k umývadlu. Budova súp. č. 1049 na par. č. 3402/9 Predmetom hodnotenia je zničený objekt pôvodne jednopodlažnej haly, ktorá je na Liste vlastníctva zapísaná ako Budova súpisné číslo 1049 ktorá je postavená na parcele číslo 3402/9 s názvom v HIM – Sklad TPH inv. č. 2004 v k.ú. Veľký Krtíš. Tu ohodnocovaný objekt sa nachádza na južnom okraji areálu Agrochemického podniku s.r.o. Veľký Krtíš a je prístupný zo spevnených plôch areálu na par. č. 3402/18, 3402/20. Objekt je zbúraný a z objektu sú aspoň zhruba použiteľné v súčasnosti iba základy a časť železobetónových stĺpov. Z ostatných konštrukcií ostala hromada sutín. Budova súp. č. 1124 na parc. č. 3402/7, 3403/2 Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú budovu zapísanú na Liste vlastníctva ako Budova súpisné číslo 1124 s názvom v HIM – Plynová kotolňa inventárne číslo 1006, ktorá je postavená na pozemku parcele číslo 3402/7, 3403/2 v k.ú. Veľký Krtíš. Stavba je situovaná na južnom okraji areálu Agrochemického podniku s.r.o. Veľký Krtíš a má spoločné steny s halou posmenovej údržby a opravárenskou halou. Budova je prístupná zo spevnených plôch areálu a to parciel číslo 3402/20, 3402/21. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie zemnou prípojkou a taktiež je napojená na verejný vodovod a vnútroareálovú kanalizáciu ako aj rozvod zemného plynu. Plynová kotolňa bola v čase obhliadky mimo prevádzky aj z dôvodu jej nevyhovujúceho technického stavu pričom technologické zariadenie bolo zničené a zdemontované. Z dispozičného hľadiska ohodnocovaný objekt pozostáva z komunikačných priestorov, sociálneho zariadenia ktoré bolo zničené, z priestoru plynovej kotolne, priestoru technologického zariadenia kotolne, z priestoru plynomerne, hlavného uzáveru plynu a merania plynu a z priestoru skladu. Všetky priestory sú silne poškodené a užívania neschopné. Budova má základy vyhotovené ako betónové základové pásy v kombinácii so železobetónovými základovými pätkami. Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónový montovaný skelet, obvodový plášť budovy je vyhotovený z porobetónového muriva. Strešná konštrukcia je vyhotovená z prefabrikovaných stropných panelov ako plochá strecha so strešnou krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vnútorné úpravy povrchov sú vyhotovené ako vápenné dvojvrstvové omietky, vonkajšie úpravy povrchov sú vyhotovené ako vápenocementové omietky s nástrekom na báze umelých látok a sú čiastočne poškodené. Vstupné dvere do objektu sú oceľové a vnútorné dvere sú drevené hladké plné. Vstupné vráta do budovy sú oceľové typizované. Okná sú prevažne oceľové zdvojené. Podlahy sú vyhotovené prevažne z cementového poteru, v sociálnych zariadeniach a na chodbe sú vyhotovené z keramickej dlažby. Rozvod vykurovania, rozvod svetelnej aj motorickej elektrickej energie bol zničený. Na objekte je vyhotovený bleskozvod. V objekte je vyhotovený rozvod studenej vody a kanalizácia z WC a umývadla ale o ich funkčnosti sú pochybnosti, ich odskúšanie nebolo možné. V budove bolo vyhotovené sociálne zariadenie v ktorom bolo splachovacie WC a umývadlo, ktoré však boli zdemontované. V budove bol vyhotovený rozvod zemného plynu, tento je však v súčasnosti nefunkčný. Budova má jedny dvere vymenené za nové z plastových profilov a dve nové okná. Ostatné konštrukčné časti a vybavenia sú pôvodné. Budova súp.č.1125 na par. č. 3402/3, 3402/4 Jedná sa o nepodpivničený jednopodlažný murovaný objekt vedený na liste vlastníctva Budova súp. č.1125, s názvom v HIM – Vážnica inv. č.2016 a ktorá je postavená na pozemkoch parcely číslo 3402/3 a 3402/4 v k.ú. Veľký Krtíš. Na pozemky par. č. 3402/2, 3402/3 nie je založený list vlastníctva. Stavba je situovaná na južnom okraji areálu Agrochemického podniku s.r.o. Veľký Krtíš. Stavba je prístupná z parciel číslo 3402/18, 3402/20 a 2433/2. Budova je napojená zemnou prípojkou elektrickej energie na elektrickú rozvodnú sieť a na rozvod vody. Stavba v čase obhliadky nebola užívaná. Z dispozičného hľadiska tu ohodnocovaný objekt pozostáva z miestnosti pre personál, kuchynského kúta a WC. Základy objektu sú vyhotovené ako monolitické základové pásy bez vyhotovenej podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál o hrúbke muriva do 30 cm, strop je trámový s vyhotoveným stropným podhľadom, konštrukcia strechy je pultová. Strešná krytina je vyhotovená z vlnitého pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené taktiež z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy povrchov sú prevažne vyhotovené ako brizolitové a z vápennej dvojvrstvovej omietky. Vstupné dvere sú drevené látkové, okná sú drevené, zdvojené. Podlahy sú vyhotovené z terazzovej a keramickej dlažby. V objekte je vyhotovený rozvod studenej vody, rozvod svetelnej elektrickej energie a kanalizácia z WC. Zo zariaďovacích predmetov sa v objekte nachádza kuchynský drez. Parcely reg. „C“ č.: 3402/4, 3402/5, 3402/6, 3402/7, 3402/8, 3402/9, 3402/18, 3402/20, 3402/21, 3403/6, 3403/12 tvoria pozemok v areáli bývalého Agrochemického podniku, časť parciel je zastavaná stavbami a časť tvorí dvor a okolie stavieb, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie po vnútroareálových komunikáciách, s možnosťou napojenia na inžinierske siete. V zmysle platného územného plánu mesta je pozemok areálu charakterizovaný ako plochy zariadení výrobných služieb, distribúcie a skladov. Parcely reg. „C“ č.: 3398/2, 3399/2, 3400, 3403/7, 3403/8, 3403/9, 3403/10, 3403/11, 3502/2 Predmetné pozemky sa nachádzajú vo východnej časti extravilánu mesta Veľký Krtíš, v tesnej blízkosti intravilánu. Pozemky sú dlhodobo nevyužívané v zmysle deklarovaného druhu pozemku. Sú porastené nežiadúcou vegetáciou ako sú trnky, šipky , náletmi drevín ako agát. Okrem toho sú porastené starinou, keďže pozemky sú dlhodobo neudržiavané. Terén pozemkov je svahovitý so sťaženým prístupom cez iné pozemky. Z dlhodobého hľadiska je možný vyšší stupeň využitia pozemkov.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, Košice
0911 Kliknite TU!