Veľký Krtíš » Objekty Veľký Krtíš » Iný objekt »

Administratívna budova vo Veľkom Krtíši

Administratívna budova vo Veľkom Krtíši


100 000,00 EUR
100 000,00 EUR/m2

Kategória: Iný objekt - Dražba

Lokalita: Veľký Krtíš - Veľký Krtíš
(Iný objekt - Veľký Krtíš)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 19.7.2017

Identifikačné číslo: 345

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 616 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre okres: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš ako: - stavba so súpisným číslom 840 (budova) na KN parcele číslo 3403/4, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 840 je evidovaný na LV č. 2950, (ďalej len „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Nehnuteľnosť sa nachádza na východnom okraji okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v areály Agrochemického podniku. Lokalita sa zaraďuje medzi okrajové časti mesta Veľký Krtíš. Areál je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie. Pozemok pod stavbou (parcela reg. „C“ č. 3403/4) nie je predmetom dražby, je vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový fond, so sídlom: Búdkova 36, 817 15 Bratislava, SR. Opis stavu predmetu dražby: Budova súp. č. 840 na parc. č. 3403/4 Jedná sa objekt zapísaný na Liste vlastníctva ako Budova súpisné číslo 840. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o montovaný železobetónový skelet, ktorý má jedno podzemné podlažie ktoré je vybudované iba v časti objektu, prízemie a 3 poschodia. Budova je postavená vo svahovitom teréne takže podzemné podlažie je v jeho časti postavené na úrovni upraveného terénu. Budova súpisné číslo 840 sa nachádza na parcele, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa budovy. Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z časti, ktorá bola využívaná na sociálne a kancelárske účely a z časti v ktorej bola jedáleň. Obe časti sú prepojené vstupnou častou objektu v ktorej sa nachádza vstup do objektu z prednej aj zo zadnej časti objektu. Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako montované stĺpy. Stropy sú riešené ako montované panelové, obvodový plášť je vyhotovený z tvárnic. Nosnou konštrukciou sú taktiež preklady na ktorých sú uložené stropné panely. Celý objekt je v zlom technickom stave a je v súčasnosti užívania neschopný. Objekt má zničené rozvody vody ako aj elektrické rozvody, ale aj rozvody kúrenia. Kanalizačné odpady sú poškodené. Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby, podlahy na chodbách sú vyhotovené z PVC. Rozvod elektrickej energie bol istený poistkovými automatmi. Vykurovanie v podzemnom podlaží bolo registrami a kanalizačné odpady boli vyhotovené ako kameninové. Vnútorné opravy stien sú omietkami, vonkajšie úpravy stien sú brizolitové. Schodisko má povrch vyhotovený z PVC. V objekte sa nachádza osobný výťah. Okná na schodiskách sú oceľové jednoduché, okná na kanceláriách sú v časti drevené zdvojené a v časti oceľové zdvojené. Vnútorné dvere sú drevené osadené do oceľových zárubní. Na prízemí na chodbách je podlaha vyhotovená z keramickej dlažby, v kanceláriách boli podlahy z PVC ale sú silne poškodené, v niektorých miestnostiach až zničené. V časti kancelárií sú osadené oceľové rebrové radiátory v časti kancelárií boli zdemontované a odvezené. Rozvod elektrickej energie bol vyhotovený 220 V, ale v časti objektu bol vyhotovený aj rozvod 380V. Strešná krytina nad vrátnicou a jedálňou je z asfaltových natavovaných pásov. Objekt má vyhotovený bleskozvod. V objekte bol vyhotovený rozvod požiarnej vody, hydranty sú však kompletne odstránené. Odvodnenie strechy je vnútornými kanalizačnými odpadmi. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z oplechovania strechy, zľaby a zvody nie sú vyhotovené. Z dispozičného hľadiska v podzemnom podlaží sa nachádzali prevažne skladové miestnosti ale aj malá umývarka pre pracovníkov, táto je však zničená. Nachádzajú sa v nej keramické obklady stien, najmä v sprchách a na mieste, na ktorom sa kedysi nachádzal umývací žľab. Na prízemí sa nachádzajú kancelárie a sociálne zriadenie, zariaďovacie predmety boli zdemontované. V sociálnych zariadeniach sú vyhotovené keramické obklady stien do výšky cca 1,80 m. Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby. V bývalej jedálni je podlaha vyhotovená ako mramorová. Na oknách a na presklených stenách sú osadené vertikálne žalúzie. Na prízemí sa nachádza 10 kancelárií. Rozvádzače elektrickej energie boli úplne zničené. Na 1.poschodí sa nachádza schodisko, sociálne zariadenia a 7 kancelárií (reprezentatívne podlažie). Na 2.poschodí je 9 kancelárií, sociálne zariadenia a schodisko (reprezentatívne podlažie). Na 3.poschodí sa nachádza schodisko na strechu, sociálne zariadenia a 9 kancelárií (reprezentatívne podlažie). Najvyššie podlažie (nereprezentatívne) slúžilo ako strojovňa výťahu. V niektorých kanceláriách sú podlahy vyhotovené ako plávajúce laminátové ale sú zničené. Taktiež sa v nich nachádza zreteľné poškodenie omietok od zatopenia objektu dažďom čo nasvedčuje poškodeniu strechy. Časť kancelárií má silne zaplesnené steny. Ohodnocovaný objekt bol postavený podľa dostupných údajov približne v roku 1990. Jeho životnosť vzhľadom na nevykonávanú údržbu a zlý technický stav je stanovená na 60 rokov.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, Košice
0911 Kliknite TU!